U bevindt zich hier: HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Westerhuis Naaimachines Appingedam
1. Levering. Uw bestelling wordt direct geleverd zodra het totale factuurbedrag op het bank of giro rekeningnummer van Westerhuis Naaimachines te Appingedam is bijgeschreven o.v.v. bestel / factuur nummer.
2. Next Day levering. Wij streven er naar alle bestellingen de volgende werkdag te leveren [maandag gesloten], mits de bestelling en betaling voor 16.00 uur binnen zijn. Deze service geldt voor geheel Nederland, exclusief de Waddeneilanden. De levering van onderdelen, fournituren en accessoires kan iets langer duren.
3. Definities. In deze voorwaarden wordt onder koper verstaan een ieder die bij Westerhuis Naaimachines bestellingen plaatst via telefoon of internet/email.
4. Bestelling. Door het plaatsen van een bestelling verklaart koper zich akkoord met deze verkoopvoorwaarden. Niet geleverde artikelen [niet leverbaar of tijdelijk niet voorradig] worden zo spoedig mogelijk en zonder extra kosten na geleverd. Westerhuis Naaimachines behoudt zich het recht voor om onder rembours of alleen bij vooruitbetaling te leveren.
5. Klachten. Reclames moeten binnen 7 dagen na ontvangst van een zending schriftelijk zijn ingediend. Als deze termijn is verstreken vervalt ieder recht op eventuele vergoeding of vervanging.
6. Afwijkingen. Afwijkingen van in publicaties afgebeelde kleuren, producten, inhoud en uiterlijke aanpassingen van producten zijn mogelijk en worden door Westerhuis Naaimachines niet gegarandeerd. Westerhuis Naaimachines behoudt zich het recht voor om verkoopprijzen op elk moment te wijzigen. Voor de gevolgen van zet-, typ- en programmeer- of programmafouten is Westerhuis Naaimachines niet aansprakelijk.
7. Eigendomsvoorbehoud. Alle goederen blijven eigendom van Westerhuis Naaimachines totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden.
8. Betaling. Betaling kan plaatsvinden op de volgende manier:
-Rabobank :NL 37 RABO 033.72.11.256 tnv. Westerhuis Naaimachines te Appingedam
-Postbank: NL 17 INGB 000.50.75.724 tnv. Westerhuis Naaimachines te Appingedam
-Betaling contant of per pin in de zaak.
9. Niet-betaling. Bij niet-betaling is Westerhuis Naaimachines gerechtigd om direct en zonder gerechtelijke tussenkomst de goederen terug te vorderen. Alle kosten die noodzakelijk zijn om betaling te verkrijgen komen voor rekening van koper, waaronder inbegrepen kosten van advocaat, deurwaarder en dergelijke. Indien betalingen niet binnen 30 dagen na factuurdatum zijn ontvangen zal over het factuurbedrag rente ter grootte van 1% van het openstaande bedrag per maand in rekening worden gebracht. Een gedeelte van een maand wordt daarbij als een hele maand beschouwd.
10. Transportrisico. Westerhuis Naaimachines draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen. Nadat de artikelen door koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.
11. Retourzendingen. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien hiervoor schriftelijke toestemming door Westerhuis Naaimachines is verleend. Retourzendingen ontheffen koper in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen, tenzij koper en Westerhuis Naaimachines daarover schriftelijke afspraken hebben gemaakt. (met uitzondering van bepalingen in Colportagewet)
12. Afkoel periode. Voor bestellingen geldt een afkoel periode van 14 dagen. Tijdens de afkoelperiode mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering, hetgeen betekent dat de klant bij gebreken het product kan retourneren. De afkoelperiode houdt eveneens in dat de koper gerechtigd is, binnen de afkoel periode beoordeelde artikelen, zonder opgaaf van reden te retourneren. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Westerhuis Naaimachines retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Tevens dient de koper alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. De afkoelperiode gaat in op de dag van aflevering van het artikel door de koerier. De bewijslast dat de koper tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de afkoel periode, rust bij de koper. Wij rekenen geen kosten voor een annulering tussen de bestelling en het thuis bezorgen van een product.
13. Schriftelijke Klachten / geschillen : worden, normaliter, binnen 5 werkdagen behandeld . Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegd rechter.
14. Toepassing: Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Westerhuis Naaimachines na telefonische, schriftelijke (per post of per fax) of elektronische bestellingen. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op winkelverkoop en op verzegelde producten zoals software.